Informatie voor ouders

Veiligheid op en om de school is een belangrijke en actuele kwestie. Scholen doen al veel om die veiligheid te garanderen. Zo hebben ze vaak een protocol tegen pesten, een coördinator of intern begeleider die speciaal is aangesteld om te waken over het welzijn van leerlingen, of een interventie die kan worden ingezet om pesten te reduceren. Intussen komen er steeds meer aanwijzingen dat pesten een groepsproces is. Sommige kinderen gaan meedoen met de daders, anderen staan erbij te juichen en weer anderen lopen weg. Dit soort gedrag versterkt de machtspositie van de daders en het verzwakt de positie van de slachtoffers.

Een interventie die het groepsproces ten goede zou kunnen keren, zal mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van pesten. Om scholen te kunnen ondersteunen hebben wij aan de Vrije Universiteit Amsterdam de PestPlotter ontwikkeld. De PestPlotter maakt het mogelijk om door de actief betrokkenen bij het groepsproces — de leerlingen — specifieke vragen te stellen inzicht te krijgen in de groepsdynamiek in de klas. De informatie die hiermee inzichtelijk wordt, kan vervolgens worden voorgelegd aan de klassenleerkracht of meer algemeen aan de school worden gecommuniceerd. Hierdoor kan er uiteindelijk zo concreet mogelijk in het klassenproces worden geïntervenieerd.

Leerlingen die meedoen aan het onderzoek vullen op school een digitale vragenlijst in. Zodra de antwoorden van alle deelnemende kinderen verzameld zijn, worden die anoniem doorgestuurd naar het onderzoeksteam. Het is hierbij erg belangrijk dat er per klas zoveel mogelijk leerlingen meedoen aan het onderzoek. Dit komt doordat we zowel vragen stellen over gedrag van andere leerlingen in de klas (met name over pesten en gepest worden) als over hen zelf (met name over hun eigenschappen). Bij lage percentages deelnemende leerlingen verliezen de gegevens over pesten en gepest worden hun waarde.

Alle verzamelde gegevens zijn vertrouwelijk en kunnen niet door derden worden ingezien. Gegevens worden zodanig verzameld en opgeslagen dat de gegevens over de identiteit van leerlingen gescheiden worden van de antwoorden die ze geven. Alle gegevens worden anoniem op een beveiligde server van de Vrije Universiteit Amsterdam opgeslagen. Individuele leerlingen zullen niet herkenbaar zijn bij verslaglegging, er zal meer algemeen op groepsniveau informatie worden teruggekoppeld aan de klassenleerkracht en/of school.

Wanneer u nu of op een later moment meer informatie zou wensen, dan kunt u contact opnemen met het PestPlotter team via de contactpagina op deze website.